Aydashova Balzhan Bakhytovna

Angiosurgeon, phlebologist

Adenova Gulzhan Moldabekovna

Head of the Department of Diagnostic Radiology,
“City Emergency Hospital of Almaty”

Zhaksyaday Anuar

Head of the Department of Diagnostic Radiology,
“Mangistau Regional Hospital”